skip to Main Content
06 54 32 52 40 jan@sjocronacoaching.com

Algemene Voorwaarden SJÖCRONA COACHING EXPERT

VERSIE 2015/1

 1. Algemene bepalingen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en diensten verleend door (een coach of trainer verbonden aan) SJÖCRONA COACHING EXPERT, hierna te noemden SCE, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Verlening van opdracht tot enige dienst door SCE impliceert dat de opdrachtgever zich akkoord verklaart met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Op iedere opdracht tussen opdrachtgever en SCE is Nederlands recht van toepassing.
 4. Geschillen tussen SCE en opdrachtgever dient niet door mediation kunnen worden opgelost, worden enkel voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.
 1. Gedragscode
 1. SCE en de coach of trainer die namens SCE optreedt verklaart zich – wettelijke uitzonderingen daargelaten – gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever en de individuele deelnemer(s) aan een traject van coaching of training.
 2. SCE en de coach of trainer die namens SCE optreedt zal enkel informatie over de opdrachtgever en de individuele deelnemer(s)  aan het traject van coaching of training aan derden kunnen verstrekken, na diens of hun daaraan voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming.
 3. SCE en de beoogde coach of trainer die namens SCE zal optreden, is gehouden om de potentiële opdrachtgever en deelnemer(s) erover te informeren wanneer SCE reeds diensten verleent aan een haar op dat moment bekende concurrent van de opdrachtgever.
 4. Op iedere vraag (van administratieve of inhoudelijke aard) ontvangt de opdrachtgever c.q. deelnemer aan een traject van coaching of training  binnen 3 werkdagen van SCE een reactie.
 1. Coach- of trainingsplan en offerte
 1. In overleg met de opdrachtgever maakt SCE een voorstel voor verlening van de verlangde dienst (‘het traject’). In die offerte worden opgenomen:
  • de naam van de deelnemer(s) danwel beschrijving van de doelgroep;
  • de doelstelling van het traject;
  • de opzet ervan (werkwijze en verwachte duur);
  • een begroting van het honorarium en eventuele bijkomende kosten;
  • de evaluatieprocedure.
 2. Deze Algemene Voorwaarden – in hun meest recente versie – worden geacht in de offerte te zijn opgenomen en er deel van uit te maken.
 3. Acceptatie van de offerte door de opdrachtgever kan ofwel geschieden door een schriftelijk exemplaar ervan te dateren en ondertekenen en aan SCE te retourneren, ofwel door dat stuk per e-mail op te sturen naar jan@sjocronacoaching.expert.
 1. Honorarium, kosten, voorschot, declaratie, betalingsvoorwaarden
 1. Het dagdeeltarief en/of uurtarief wordt – indien van toepassing – vermeerderd met het geldende BTW-tarief. De BTW wordt apart op de factuur vermeld.
 2. Het dagdeeltarief en/of uurtarief heeft uitsluitend betrekking op honorarium voor de coaching of training.
 3. Gebruik van voor de coaching of training benodigde apparatuur wordt separaat in rekening gebracht (‘overige kosten’).
 4. De accommodatie waar de coaching of training zal plaatsvinden wordt geregeld en betaald door de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De kosten van het verblijf en/of overnachting van de coach of trainer in of bij die accommodatie zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Reiskosten van de coach of trainer worden separaat en – op basis van retour – per autokilometer dan wel treinreis eerste klasse in rekening gebracht. Op maat gesneden afspraken worden gemaakt indien de training of coaching buiten Nederland moet plaatsvinden.
 7. Tenzij anders wordt overeengekomen die uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van enige door SCE te verlenen dienst een in de offerte aangeduid bedrag te worden voldaan als voorschot op de te verrichten werkzaamheden.
 8. Zodra factoren die ten tijde van de totstandkoming van de opdracht niet werden voorzien zouden kunnen leiden tot overschrijding van de begroting, brengt SCE die omstandigheden alsmede een nieuwe begroting ter kennis van opdrachtgever. In onderling overleg wordt beslist over de voortgang van het traject.
 9. Facturen worden verstuurd in de kalendermaand waarin SCE haar diensten heeft verleend.
 10. De betalingstermijn is 7 dagen na de factuurdatum, tenzij bij het verlenen van de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
 11. Indien de opdrachtgever verzuimt zijn betalingsverplichting na te komen, komen voor diens rekening alle kosten die gemaakt worden voor de incasso van de vordering van SCE.
 12. Verzuimt de opdrachtgever diens verplichtingen na te komen, wordt over het uitstaande bedrag de wettelijke rente berekend.
 1. De coach of trainer
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen SCE en de opdrachtgever worden alle coachings- en/of trainingswerkzaamheden verricht door dr. Jan Sjöcrona.
 2. In uitzonderlijke gevallen en altijd na overleg met de opdrachtgever, kan SCE – ter voorkoming van vertraging of discontinuering van een traject van coaching of training –  een andere gekwalificeerde coach of trainer ter beschikking stellen. In dat geval blijven de verdere afspraken tussen SCE en de opdrachtgever in stand.

10. Annulering

 1. Indien een dienst door de opdrachtgever wordt geannuleerd:
  1. binnen vier volle weken voor aanvang, verplicht deze zich 50% van het overeengekomen honorarium te voldoen;
  2. binnen twee volle weken voor aanvang, verplicht deze zich 75% van het overeengekomen honorarium te voldoen;
  3. binnen één volle week voor aanvang, verplicht deze zich 100% van het overeengekomen honorarium te voldoen.
 2. In geval van verschuiving van de dienst door de opdrachtgever is SCE gerechtigd  alle reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen. Opdrachtgever is dan tot betaling gehouden.
 3. Als de coach of trainer door onvoorziene omstandigheden buiten staat is op het afgesproken tijdstip zijn dienst te verlenen, dan wordt in overleg met de opdrachtgever een ander tijdstip vastgesteld.
 4. Overmacht
 5. Indien SCE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd opdrachtgever daarvoor te factureren en is deze tot betaling gehouden.
 6. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SCE niet mogelijk is langer duurt dan 3 kalendermaanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 7. In geval van overmacht zal SCE opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
 8. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid van de coach of trainer die namens SCE optrad of zou optreden.
 1. Aansprakelijkheid 

  SCE noch haar coach of trainer aanvaarden aansprakelijkheid voor enige schade aan personen of zaken, ontstaan tijdens het verrichten van enige dienst als in deze Algemene Voorwaarden bedoeld.

 2. Auteursrecht
 1. Vermenigvuldiging, aanpassing en/of verspreiding van dit materiaal, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming door SCE.
 2. Het aan opdrachtnemer c.q. de deelnemer(s) voor doeleinden van gedachtevorming, coaching of training verstrekte materiaal is enkel voor diens of hun eigen gebruik bestemd.
 3. Op de door of namens SCE ontwikkelde voorstellen, werkmaterialen en rapporten (‘het materiaal’) rust auteursrecht.
 1. Klachtenprocedure
 1. Het is de missie van SCE om haar opdrachtgever excellente service te verlenen. Klanttevredenheid is haar hoogste doel.
 2. Ook klachten van de opdrachtgever en/of deelnemer worden daarom met de grootste zorg behandeld.
 3. Klachten dienen bij SCE te worden ingediend binnen 30 volle dagen nadat het incident waarover wordt geklaagd zich heeft voorgedaan.
 4. De klacht moet per e-mail worden ingediend bij jan@sjocronacoaching.expert; bericht van die indiening moet tevens per SMS worden verzonden naar nr. 06 5432 5240.
 5. Binnen 10 volle dagen na ontvangst van de klacht doet SCE een voorstel voor een passende afhandeling ervan. Mocht die termijn door onvoorziene omstandigheden moeten worden overschreden, ontvangt klager daarvan vóór het verstrijken van die termijn bericht, onder opgave van de voor (verdere) behandeling van de klacht benodigde tijd.
 6. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 7. Indien klager zich niet kan verenigen met de wijze van afhandeling van de klacht die SCE voorstelt, zal op kosten van SCE mediation plaatsvinden. Ingeval mediation faalt, geldt het bepaalde in par. 1.4..

 

SJÖCRONA COACHING EXPERT
KvK 63651971; BTW 69723655B01

Back To Top